10 thoughts on “Blockbarz #34 – Rich”

  1. bo di na korsou gai mariku tin bo sa ken ta mariku rich abo paso bo no por bin korsou mas ku bo bin korsou lo bo muri muri muri rip becho e lolo lo dai

Leave a Reply